Организационно консултиране

Организационна диагностика

За да бъде една организация ефективна, тя има нужда от постоянно адаптиране към промените в заобикалящата я среда, включващи промяна в технологиите и развитие на човешките ресурси. За постигане на конкурентно предимство и устойчив резултат в следствие на извършени  организационни промени обаче, е необходим подробен предварителен анализ и познание за това какво в организацията се нуждае от подобрение и какво е необходимо да се промени с цел тази промяна да доведе до развитие.

Image module

Такова познание може да бъде придобито чрез диагностика на организацията и това я прави необходим етап, предхождащ всяка промяна. Диагностиката е процесът, чрез който установяваме кога и какво е необходимо или не бива да бъде променяно, ако искаме да запазим добрите резултати.

Организационният анализ е насочен към изучаване и оценяване на оперативната дейност на компанията, корпоративната стратегия, структура, персонал, умения и култура. При извършване на организационния анализ ние прилагаме комплексен подход, който включва набор от социометрични и психометрични инструменти и процедури за изследване състоянието на служителите и състоянието на организацията като цяло.

Image module

В хода на организационната диагностика ние анализираме:

– организационната ефективност на компанията:

– удовлетвореността и ангажираността на персонала с фирмената стратегия, визия и цели;

– мениджърския потенциал, процесите на лидерство и ръководене на екипи;

– процесите на взаимодействие, вътрешна и външна комуникация в компанията;

– нивата на професионалния стрес;