Социално-мрежови анализ

Какво измерва социално-мрежовият анализ?

Image module

Социометричният тест осигурява информация за:

– Социометричния статус на индивида;

– Предпочитани колеги;

– Структура на групата като цяло;

– Възможност за разпадане на групата на подгрупи;

– Степен на интегрираност на групата;

– Характеристика на лидерите;

– Изолирани служители;

– Влияние;

– Напрежение;

Социално-мрежовият анализ се базира на социометричен тест, съдържащ серия от въпроси. Всеки един въпрос е дефиниран така, че да идентифицира мрежата от взаимоотношения във Вашата компания.

Той има за цел да измери междуличностните взаимоотношения в дадена организационна среда, както и преференциалните отношения в ситуация на избор.

Image module

 Социално-мрежовият анализ изследва следните видове мрежи:

  • Организационни – анализира връзките, потоците на информация и комуникационните канали между отделните служители или звена в компанията, като идентифицира кои служители са ключови за функционирането на даден процес или структура (неформални лидери), къде съществува т.нар. тясно гърло и кои са основните носители на иновации и знание за компанията;
  • На влияние – идентифицира хората с влияние върху мрежата, като по този начин подпомага компанията да открие кои са потенциалните служители, които подпомагат внедряването/разпространяването на нови продукти и услуги и кои евентуално биха могли да саботират процеса;
  • На стойността – изследва връзките между отделни звена и структури, които участват в изграждането на веригата на стойността за една компания.